Pierwsze kroki Dla Sprzedawców Dla Kupujących Kanały płatności Tabela prowizji SMS Premium Pro Załóż darmowe konto Logowanie
Regulamin usług

  § 1. DEFINICJE

 • Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin oraz aneksy do niniejszego Regulaminu.
 • Usługodawca lub platnosci-online.pl oznacza Płatności Online sp. z o.o. z siedzibą ul. P.O.W. 17 lok. 16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 773-244-02-16, REGON: 100762445, o kapitale zakładowym 50 000 zł. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy, KRS: 0000352800.
 • System Informatyczny - oznacza infrastrukturę teleinformatyczną, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe.
 • Serwis - oznacza wydzieloną część Systemu Informatycznego umożliwiającą Partnerowi i Klientowi korzystanie z usług Usługodawcy. Serwis jest dostępny pod adresem http://www.platnosci-online.pl
 • Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu Partnerowi oraz Klientowi korzystania z Serwisu.
 • Usługobiorca - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność korzystania z Usług.
 • Partner - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną do korzystania z Usług. Osoba niepełnoletnia może korzystać z serwisu jedynie za zgodą opiekuna prawnego.
 • Płatność - wpłaty pieniężne Klienta (wykonane dostępnymi w Serwisie kanałami płatności) za Towary lub usługi nabywane w Sklepie.
 • Klient - osoba fizyczna lub prawna, która wykonuje Płatność na rzecz Partnera, za pośrednictwem Serwisu.
 • Sklep - strony internetowe obsługiwane przez oprogramowanie Partnera, na których Klient dokonuje zakupu Towarów dostępnych w ofercie Partnera. Sklep kontaktuje się z Serwisem podczas realizacji Płatności za pomocą skryptów Serwisu.
 • Towar - oznacza towar lub usługę nabywane przez Klienta w Sklepie.
 • Transakcja - płatność dokonywana przez Klienta na rzecz Partnera za pośrednictwem Serwisu.
 • Panel administracyjny - narzędzie informatyczne udostępnianie Partnerowi przez Usługodawcę w celu administrowania Usługami.
 • Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • SMS - usługa umożliwiająca przesyłanie z i na telefony komórkowe wiadomości tekstowych do 160 znaków (bez polskich znaków diakrytycznych) w jednej wiadomości.
 • SMS Premium Rate - SMS o podwyższonej opłacie - usługa umożliwiająca przesyłanie z telefonów komórkowych krótkich wiadomości tekstowych o podwyższonej opłacie za ich wysłanie.
 • SMS zwrotny - SMS wysłany przez Serwis do Klienta jako odpowiedź na SMS Premium Rate.
 • Pay Per Call - usługa umożliwiająca otrzymanie kodu za pomocą połączenia telefonicznego o podwyższonej opłacie z numerem 0-70x-yyy-yyy.
  § 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 • Korzystanie z Serwisu jest możliwe tylko wtedy, gdy akceptujesz wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 • świadczenie Usługi jest możliwe gdy Usługobiorca spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:
  • posiadanie dostępu do Internetu,
  • możliwość korzystania z jednej z przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Opera Browser w wersji 8.0 lub nowszej, skonfigurowanych w sposób umożliwiający korzystanie z Java Script, Cookies oraz SSL.
  § 3. OCHRONA DANYCH

 • Zgromadzone w Serwisie dane osobowe oraz inne informacje dotyczące transakcji nie są przekazywane osobom trzecim. Dostęp do nich posiada jedynie Usługodawca.
 • Wyjątkami od powyższej zasady są:
  • przekazanie numeru telefonu do realizacji usługi SMS Premium Rate do operatora usług SMS,
  • przekazanie danych koniecznych do realizacji płatności kartą płatniczą (debetową) do operatora technicznego płatności kartami płatniczymi,
  • udostępnienie informacji uprawnionym organom państwowym na ich pisemny wniosek.
 • Partner ma prawo wglądu i modyfikacji swoich danych.
 • Dane osobowe są chronione w sposób określony „Ustawą o danych osobowych” z dn. 29.10.1997 r.
 • Zbiór danych osobowych o nazwie „Płatności Online” został zarejestrowany w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nr księgi: 093717. Usługodawca jako administrator danych przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji usług.
  § 4. REJESTRACJA KONTA PARTNERA

 • Korzystanie z Serwisu przez Partnera wymaga rejestracji w systemie poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptację Regulaminu.
 • Serwis jest systemem bezpłatnym i nie są pobierane żadne opłaty z tytułu aktywacji konta w systemie bądź usług.
 • Usługodawca ma prawo do nieodpłatnego umieszczenia na stronie Serwisu logo Partnera oraz krótkiej informacji tekstowej w celu poinformowania, że jest on Partnerem Usługodawcy.
 • W wyjątkowych sytuacjach, Usługodawca ma prawo żądania od Partnera nieodpłatnego przedstawienia potwierdzonych notarialnie dokumentów firmy lub osoby fizycznej celem potwierdzenia tożsamości Partnera. W przypadku braku przedstawienia tych dokumentów, po upływie wyznaczonego terminu, konto Partnera może być zablokowane.
  § 5. ŚWIADCZENIE USŁUGI

 • Serwis udostępnia środki techniczne do realizacji transakcji Płatności między Partnerem a Klientami.
 • Wszelkie transakcje dokonywane za pośrednictwem Serwisu podlegają autoryzacji podpisem elektronicznym, unikalnym dla każdego Partnera. Podpis elektroniczny jest dostępny w panelu administracyjnym i jest generowany jednorazowo dla każdego Partnera przez Usługodawcę.
 • Serwis nie przyjmuje wpłat pieniężnych na zlecenie Klientów, nie zajmuje się również przekazywaniem środków pieniężnych w oparciu o zasady pośrednictwa finansowego.
 • Usługodawca nie jest bankiem a Serwis nie jest serwisem bankowym. Płatności wniesione przez Klientów nie podlegają odsetkom za okres od czasu ich wpłaty na rachunek Serwisu do momentu przekazania na rachunek bankowy Partnera.
 • Usługa wykonywana jest każdorazowo w imieniu i na rzecz Partnera na podstawie danych otrzymanych ze Sklepu.
 • Serwis nie oferuje możliwości rozliczania Klientów za zakupione towary bądź usługi.
 • Zabronione jest wykorzystywanie Systemu Informatycznego do świadczenia usług:
  • niezgodnych z przepisami polskiego prawa,
  • naruszających prawa własności osób trzecich,
  • niedopuszczonych do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • prowadzonych bez wymaganych koncesji, dokumentów i zezwoleń
  • dystrybucji kodów Premium SMS na potrzeby konkursów przez osobę prywatną
  • dystrybucji kodów Premium SMS do rozstrzygania konkursu z użyciem jakiejkolwiek formy losowania nie posiadając dla tego konkursu koncesji Ministerstwa Finansów
  • dystrybucji kodów Premium SMS służącym celom charytatywnym (np. dotacje, wsparcia itd.)
 • Wszystkie płatności i opłaty wskazane w tabeli prowizji i opłat są dokonywane w polskich złotych (PLN).
 • Tabela opłat i prowizji stanowi integralną część Regulaminu i jest dostępna na stronie Serwisu.
 • Przesyłanie faktur, umów, dokumentów oraz wszelka korespondencja ze strony Serwisu będzie przeprowadzana w sposób elektroniczny na adres e-mail podany w Panelu Administracyjnym zgodnie z ROZPORZąDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010.249.1661).
 • Faktury i inne dokumenty będą przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w formacie PDF. Partner akceptuje ten sposob przesyłania faktur przez wystawcę i odbiorcę faktury. Akceptacja albo jej cofnięcie może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
 • Programem do odczytu plików PDF jest bezpłatny program Adobe® Acrobat® Reader dostępny na stronie internetowej http://get.adobe.com/reader/
 • W przypadku cofnięcia akceptacji przez odbiorcę/wystawcę faktury wystawca/odbiorca faktury traci prawo do przesyłania odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od odbiorcy o cofnięciu akceptacji, chyba że strony uzgodnią inny termin utraty przez wystawcę prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
 • Minimalną kwotą transakcji dokonywanych w Serwisie jest 1 PLN (jeden złoty).
 • Usługodawca ma prawo do zablokowania oraz odmówienia dostępu każdej osobie, która:
  • dopuściła się wykorzystywania Serwisu niezgodnie z postanowieniami obowiązującego Regulaminu,
  • wykorzystała Serwis do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, na szkodę osób trzecich lub niezgodnie z polskim prawem.
 • Partner nie będzie zgłaszał wobec Usługodawcy żadnych roszczeń z tytułu nie otrzymania zapłaty lub jej późniejszego zapłacenia w przypadkach, gdy:
  • Bank Klienta odmówi zapłaty za transakcję dokonaną poprzez Serwis, pomimo wcześniejszego otrzymania przez Klienta Serwisu autoryzacji,
  • operator sieci GSM odmówi zapłaty za transakcję dokonaną poprzez Serwis.
 • Operator GSM odmawia zapłaty za transakcje Premium SMS w sytuacjach, gdy zostaje stwierdzone Nadużycie Telekomunikacyjne lub Sztuczny Ruch.
  • Nadużycie Telekomunikacyjne - oznacza jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie usług telekomunikacyjnych w sieciach telekomunikacyjnych, przy zastosowaniu środków niezgodnych z prawem w dowolnym czasie i przez dowolną osobę lub urządzenie. Nadużycie telekomunikacyjne oznacza także taką działalność, która pomimo, że nie narusza przepisów prawa i nie jest działaniem bezprawnym, jednak w branży telekomunikacyjnej uważana jest za niezgodną z dobrymi praktykami lub zwyczajami handlowymi, w szczególności:
   • wszelkie próby lub działania polegające na generowaniu Sztucznego Ruchu.
   • przekierowania ruchu z innych sieci w celu sztucznego zwiększenia wolumenu ruchu wymienianego pomiędzy sieciami, w tym zapętlanie połączeń telefonicznych.
   • generowanie połączeń ultrakrótkich, inicjowanych w celu wpłynięcia na systemy bilingowe, a nie w celu skorzystania z usług telekomunikacyjnych.
  • Sztuczny Ruch oznacza działanie polegające na realizowaniu na Numer GSM połączeń, których celem nie jest skorzystanie z zasadniczej istoty Serwisu (np. pobranie określonej treści, czy wzięcie udziału w quizie/grze/konkursie), ale celem takim jest generowanie ruchu samo w sobie, w szczególności w celu zwiększenia przychodów pochodzących z Serwisu, odniesienia korzyści lub wyrządzenia szkody.
   Przyjmuje się domniemanie, że ruch będący wynikiem zachowań, które w zasadniczy sposób odbiegają od statystycznych zachowań abonentów korzystających z danego Serwisu lub podobnych serwisów, jest sztuczny. Ponadto, przyjmuje się, że zjawisko Sztucznego Ruchu zachodzi w szczególności w sytuacji, w której połączenia generowane są wysyłane wielokrotnie z tego samego numeru telefonu lub z tego samego aparatu telefonicznego (identyfikowanego po numerze IMEI) lub z tej samej lokalizacji, chyba że takie zachowanie abonenta jest uzasadnione charakterem Serwisu.
   Definicja Sztucznego Ruchu nie jest zamknięta z uwagi na zmieniające się metody i narzędzia oraz okoliczności, w których to zjawisko się pojawia. Czynnikami wskazującymi na wystąpienie Sztucznego Ruchu mogą być w szczególności: znaczny wzrost wolumenu ruchu, znaczna różnica w profilu ruchu, koncentracja ruchu o znacznym wolumenie, połączenia i usługi zainicjowane z numerów poza kontrolą osób uprawnionych do korzystania z nich, połączenia o nadmiernie wydłużonym czasie trwania.
 • Jeżeli brak zapłaty omówiony wyżej nie będzie możliwy, Partner zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zaistnienia ujemnego salda przekazać przedmiotową kwotę wraz z należnymi opłatami na rachunek bankowy Usługodawcy. W uzasadnionych przypadkach, jako zabezpieczenie reklamacji usług Premium SMS, Usługodawca ma prawo do wstrzymania wypłaty środków Partnera pochodzących z usług Premium SMS na okres do 24 miesięcy od zakończenia miesiąca będącego przedmiotem rozliczeń.
 • W przypadku stwierdzenia działań mających na celu wyłudzenie Usługodawca ma prawo do wstrzymania wypłaty środków Partnera. Dotyczy to szczególnie usług Premium SMS.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo, a Partner to akceptuje, do:
  • okresowego wyłączania Serwisu lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Usługobiorcy,
  • całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Partnera i upływie wyznaczonego terminu.
 • Naruszenie przez Partnera postanowień Regulaminu w części „OBOWIĄZKI PARTNERA” stanowi jego rażące naruszenie i upoważnia Usługodawcę do natychmiastowego zablokowania Partnerowi możliwości korzystania z Usług.
  § 6. PŁATNOśCI

 • Serwis obsługuje płatności poprzez kanały płatności wyszczególnione na stronach informacyjnych Serwisu.
 • Płatność jest inicjowana przez Sklep z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Dokumentacja wdrożenia Płatności jest dostępna w Panelu Administracyjnym. Partner ma obowiązek dostosowania swoich usług do wymogów dokumentacji Serwisu.
 • Każda płatność inicjowana w Serwisie otrzymuje unikalny identyfikator, który Klient jest zobowiązany umieścić w tytule przelewu bankowego wykonywanego na Konto Serwisu pod rygorem niezrealizowania danej płatności.
 • Klient powinien zachować unikalny identyfikator transakcji dla celów kontroli stanu tej płatności oraz reklamacji.
 • Partner akceptuje metody płatności udostępniane Klientom przez Serwis, zasady realizacji tych płatności oraz zasadę działania Serwisu, polegającą na oczekiwaniu na wpłatę Klienta przez 6 dni od dnia przekazania danych o Płatności ze Sklepu do Serwisu.
 • Płatność występuje w Serwisie w następujących stanach:
  • W trakcie realizacji - przed przekazaniem środków na konto Serwisu;
  • Dokonana - przekazana na konto Serwisu, potwierdzenie wysłane do Sklepu;
  • Zwrócona - zwrócona Klientowi z konta Serwisu;
  • Do wykorzystania - przekazana na konto Serwisu, brak potwierdzenia ze Sklepu;
  • Błędna - przekazana na konto Serwisu, Klient wpłacił niepoprawną kwotę;
  • Odmowna - Klient nie zrealizował wpłaty.
 • W momencie stwierdzenia przez Serwis poprawnie wykonanej Płatności, do Sklepu jest przekazywana informacja o dokonaniu zapłaty przez Klienta.
 • Należność Partnera tworzy łączna kwota Transakcji zsumowanych z Płatności Klientów, po odliczeniu kwoty prowizji Serwisu oraz kosztu wykonania przelewu wymienionych w tabeli opłat i prowizji.
 • Za pobraną prowizję od Płatności Klientów kartami i przelewami oraz za opłaty za przelewy Usługodawca wystawia fakturę VAT z chwilą zlecenia przelewu. Faktura jest dostępna w formie elektronicznej do pobrania i wydruku poprzez Panel Administracyjny.
 • Jeśli potrącenie należności z środków Partnera wynikające z tabeli opłat i prowizji nie będzie możliwe, Partner zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zaistnienia ujemnego salda przekazać przedmiotową kwotę wraz z należnymi opłatami na rachunek bankowy Usługodawcy.
  § 7. TRANSAKCJE SMS PREMIUM RATE

 • Serwis obsługuje transakcje w sieci Internet za pośrednictwem SMS Premium Rate o wartościach netto: 1 zł, 2 zł, 3 zł, 4 zł, 5 zł, 6 zł, 9 zł, 19 zł, 25 zł.
 • Usługa Premium SMS jest aktywna z chwilą jej uruchomienia przez Partnera i nie wymaga dodatkowych działań ze strony Usługodawcy.
 • Z dniem 01.08.2009 wszedł w życie Kodeks Dobrych Praktyk obejmujący swoimi postanowieniami dostawców usług SMS/MMS. Pełny tekst Kodeksu Dobrych Praktyk znajduje się na stronie Serwisu i jest integralną częścią Regulaminu.
 • Serwis rozlicza poprawnie zakończone transakcje SMS Premium Rate spełniające warunki techniczne opisane w dokumentacji uruchamiania Usług. Inne transakcje nie są rozliczane. Transakcja poprawnie zakończona to taka, która ma automatyczne potwierdzenie od serwisu partnera zgodnie z dokumentacją techniczną.
 • Jeśli Klient dokonuje Transakcji poprzez SMS Premium Rate, informacja o poprawnej Transakcji jest przekazywana natychmiast do Sklepu.
 • W przypadku korzystania z kodów SMS generowanych w Panelu administracyjnym, obsługa przyjęcia SMS zwrotnego leży po stronie Sklepu.
 • Polecenie przelewu zgromadzonych środków następuje poprzez zatwierdzenie rozliczenia w panelu administracyjnym. Potwierdzenie rozliczenia wymaga podania kodu PIN ustalanego przez Partnera.
 • Polecenie przelewu zgromadzonych środków dla kont Partnerów jest możliwe w terminie od 1 do 19 dnia od końca miesiąca, w którym odbyły się Transakcje.
 • Rzeczywisty przelew pieniędzy za Transakcje SMS Premium Rate na konto Partnera następuje zbiorczo w terminie 21 dnia od końca miesiąca, w którym odbyły się Transakcje, na podstawie doręczonych przez Partnera dokumentów. Dla osób fizycznych oraz firm korzystających z e-faktur dokumenty rozliczeniowe są dostępne w formie elektronicznej w panelu administracyjnym. Nie wymagają akceptacji i są automatycznie przyjmowane przez serwis.
 • Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dokumenty mogą być dostępne (włączone e-faktury) w panelu administracyjnym i w tym przypadku będą akceptowane automatycznie przez Serwis. W innym przypadku Partner jest zobowiązany do przesłania drogą elektroniczną dokumentów w formie plików PDF.
 • Zgodnie z ROZPORZąDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010.249.1661) faktury przesłane drogą elektroniczną są przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający: autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, łatwe ich odszukanie i organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur.
 • Faktury i inne dokumenty będą przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w formacie PDF. Partner akceptuje ten sposobu przesyłania faktur przez wystawcę i odbiorcę faktury. Akceptacja albo jej cofnięcie może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
  § 8. TRANSAKCJE PAY PER CALL

 • Serwis obsługuje transakcje w sieci Internet za pośrednictwem Pay Per Call o wartościach netto: 2,03 zł, 3,19 zł, 4,06 zł, 5,22 zł, 8,12 zł, 10,15 zł.
 • Jeśli Klient dokonuje Transakcji poprzez Pay Per Call, informacja o poprawnej Transakcji jest przekazywana natychmiast do Sklepu.
 • Obsługa przyjęcia kodu usługi Pay Per Call leży po stronie Sklepu.
 • Polecenie przelewu zgromadzonych środków następuje poprzez zatwierdzenie rozliczenia w panelu administracyjnym. Potwierdzenie rozliczenia wymaga podania kodu PIN ustalanego przez Partnera.
 • Polecenie przelewu zgromadzonych środków dla kont osób fizycznych (prywatnych) jest możliwe w terminie do 1 do 19 dnia od końca miesiąca, w którym odbyły się Transakcje.
 • Rzeczywisty przelew pieniędzy za Transakcje Pay Per Call na konto Partnera następuje zbiorczo w terminie do 25 dni od końca miesiąca, w którym odbyły się Transakcje, na podstawie doręczonych przez Partnera dokumentów. Dla osób fizycznych dokumenty rozliczeniowe są dostępne w formie elektronicznej w panelu administracyjnym. Nie wymagają akceptacji i są automatycznie przyjmowane przez serwis.
 • Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dokumenty mogą być dostępne (włączone e-faktury) w panelu administracyjnym i w tym przypadku będą akceptowane automatycznie przez Serwis. W innym przypadku Partner jest zobowiązany do przesłania drogą elektroniczną dokumentów w formie plików PDF. Zgodnie z ROZPORZąDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010.249.1661) faktury przesłane drogą elektroniczną są przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający: autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego , łatwe ich odszukanie i organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur.
  § 9. OBOWIĄZKI PARTNERA

 • Partner niniejszym potwierdza że dysponuje prawami autorskimi lub stosownymi licencjami do oprogramowania swoich serwisów i do treści zawartych na swoich stronach internetowych, które to treści będą udostępnianie Klientom z wykorzystaniem Serwisu. Zakres posiadanych przez Partnera praw pozwala mu na legalne korzystanie, w tym udostępnianie Klientom przedmiotowych treści a także na ich rozpowszechnianie z wykorzystaniem Usług.
 • Partner oświadcza, że korzystanie, udostępnianie, generowanie oraz rozpowszechnianie przez niego treści nie naruszają praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa, dóbr osobistych ani jakichkolwiek innych praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.
 • Partner jest zobowiązany do umieszczenia na swoich stronach WWW (w części dotyczącej płatności) czytelnej informacji o:
  • korzystaniu z płatności poprzez system Usługodawcy (tekst o treści: Płatności obsługiwane przez Płatności Online) wraz z aktywnym linkiem do strony Serwisu (http://platnosci-online.pl)
  • umieszczenia informacji o adresie do reklamacji transakcji zgodnie z dokumentacją techniczną;
  • cenie brutto za wysłanie wiadomości SMS;
  • celu wykorzystania otrzymanego kodu zwrotnego;
  • dostępności usługi w sieciach operatorów (tekst o treści: „usługa dostępna w polskich sieciach operatorów GSM");
  • link do regulaminu usługi;
  • kontakcie do właściciela serwisu;
  • linków do zgłaszania reklamacji i regulaminu usług Premium SMS.
 • Administrator, jeśli usługa Premium SMS będzie uruchomiona bez wymaganych informacji oraz licencji, ma prawo usunąć uruchomioną usługę Premium SMS oraz anulować transakcje związane z tą usługą.
 • Partner zobowiązuje się do niezamieszczania na swoich stronach internetowych informacji mogących wprowadzić w błąd osobę wysyłającą Premium SMS odnośnie kosztu wysłania tej wiadomości oraz celu wykorzystania otrzymanego kodu zwrotnego. Ten sam zapis obowiązuje dla pozostałych Usług.
 • W przypadku wykorzystania Pay Per Call wymagane jest umieszczenie czytelnej informacji o cenie brutto za połączenie oraz link do regulaminu usługi.
 • Partner zobowiązuje się, że nie będzie dochodził od Usługodawcy odsetek od płatności wniesionych przez Klientów.
 • Partner zobowiązuje się do nie wprowadzania do świadczonych usług i ich reklamy elementów naruszających obowiązujące prawo, kontrowersyjnych moralnie lub światopoglądowo, m.in. treści o charakterze pornograficznym z udziałem dzieci, zwierząt, a także z użyciem przemocy.
 • W przypadku wykorzystania usług Serwisu do zasobów internetowych o charakterze erotycznym wymagane jest umieszczenie stosownych komunikatów (np: „Serwis przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich") oraz ograniczenie choć w minimalnym stopniu swobodnego dostępu do niego (np. poprzez oświadczenie o pełnoletności itp.).
 • Partner zobowiązuje się do aktualizacji swoich danych w Panelu Administracyjnym w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zaistnienia zmiany. Wszelkie koszty i pomyłki wynikłe z powodu nieaktualnych danych będą obciążać Partnera.
 • Wiadomości e-mail wysłane przez Serwis na adres e-mail Partnera umieszczony w jego danych uznaje się za skutecznie doręczone.
 • Partner nie może przenieść całości lub części praw lub obowiązków wynikających z korzystania z Serwisu na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 • Partner nie ma prawa do udostępniania Serwisu osobom trzecim.
 • Partner i Usługodawca zgodnie oświadczają, że zdobyte w czasie trwania współpracy dane dotyczące działalności, korespondencja e-mail, rozmowy telefoniczne, dane finansowe, informacji oraz specyfikacji technicznej, dokonywanych czynności stanowić będą informacje poufne, które nie będą przekazywane instytucjom i osobom nieuprawnionym ustawowo do ich wglądu przez okres korzystania z Serwisu, jak również po jego zakończeniu bezterminowo.
 • Strony ustalają, że pojęcie „informacje poufne” obejmuje wszelkie informacje o Usługodawcy, które nie są powszechnie dostępne dla osób trzecich, uzyskane od daty akceptacji niniejszego regulaminu w formie ustnej, pisemnej lub utrwalonej w inny sposób (elektroniczny, dyskietka, twardy dysk itp.), a których ujawnienie mogłoby narazić drugą stronę na szkodę.
 • Informacje poufne, o których mowa w punkcie powyższym, obejmują w szczególności:
  • wszelkie dane i informacje zawarte w materiałach informacyjnych, prospektach, kalkulacjach, wiadomościach e-mail itp. dotyczące Usługodawcy
  • wszelkie dane i informacje techniczne, technologiczne, finansowe, handlowe lub organizacyjne dotyczące Usługodawcy.
 • Partner z chwilą akceptacji niniejszego regulaminu zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania dochowania powyższych informacji poufnych.
 • W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień powyższych zapisów, Parter zapłaci Usługodawcy karę umowną w wysokości 50 000 (słownie pięćdziesiąt tysięcy) złotych polskich, co nie wyłącza możliwości żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. Kara umowna jest podyktowana odpowiedzialnością Usługodawcy wobec operatorów GSM za zgodność treści serwisów internetowych Partnerów z przyjętymi regulacjami operatorów GSM.
 • W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień powyższych zapisów Partner oświadcza, że poddaje się dobrowolnie egzekucji kary umownej.
 • Partner będzie przesyłał faktury, umowy, dokumenty oraz wszelką korespondencję w sposób elektroniczny na adres e-mail dokumenty@platnosci-online.pl Usługodawca wyraża zgodę na taki sposób komunikacji.
 • Partner będzie się porozumiewać z Usługodawcą wyłącznie poprzez formularz kontaktowy po zalogowaniu do panelu szczególnie jeśli chodzi o jakiekolwiek zlecenia czy zmiany dotyczące konta Partnera w Serwisie.
  § 10. REKLAMACJE

 • Wszelkie reklamacje dotyczące Płatności i Transakcji w Serwisie wyjaśnia Usługodawca.
 • Partner nie ponosi przed Klientem odpowiedzialności za niewykonanie lub niepoprawnie wykonane Płatności w Serwisie.
 • Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie internetowej Usługodawcy.
 • Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkich informacji i pomocy w przypadku reklamacji w terminie do 7 dni roboczych.
 • Partner ma prawo zgłaszać wszelkie reklamacje dotyczące Transakcji i Płatności w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zapłaty. Reklamacje złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Na wniosek Partnera Usługodawca wykonuje zwrot płatności Klientowi (wykonanej kartą płatniczą lub przelewem bankowym) z należności Partnera zgromadzonych w Serwisie. W takim przypadku prowizja Serwisu nie jest zwracana. Partner ponosi koszt przelewu zwrotnego w wysokości wskazanej w tabeli opłat i prowizji.
 • W korespondencji Partnera z Usługodawcą wklejanie kodu PHP, HTML czy innego w inny sposób niż załącznik do maila będzie skutkować odrzuceniem maila w całości.
  § 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Usługodawca nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Klientem i Partnerem, w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sprzedawcę, jak i wobec Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Klienta.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane lub związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego Usługi, w tym szkody rzeczywiście poniesione, jakiekolwiek szkody następcze, pośrednie lub utratę spodziewanych korzyści, utratę danych, zniszczenie lub awarię sprzętu komputerowego, koszty zastępczego sprzętu i oprogramowania, przestoje w pracy, jeżeli są one wynikiem zachowań Usługobiorcy lub osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności albo też wynikiem wystąpienia siły wyższej.
 • Przez siłę wyższą rozumie się:
  • awarie sieci Internet lub jej części, awarie sieci energetycznej, awarie sieci telekomunikacyjnej, wybuch wojny, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk, działania lub zaniechania instytucji rządowych, przyczyny związane z decyzjami operatorów GSM,
  • bezprawne działania osób trzecich, w szczególności włamania w system komputerowy lub wirusy komputerowe,
  • inne okoliczności lub zdarzenia pozostające poza kontrolą Usługodawcy i uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje, treści czy utwory umieszczane na stronach internetowych Partnera.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Partnera lub osoby trzecie na podstawie informacji umieszczonych na takich stronach.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia lub blokady konta Partnera w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu, prawa lub innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu Serwisu, operatora GSM lub operatora kart płatniczych.
 • Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraty korzyści jest wyłączona.
  § 12. ZMIANA REGULAMINU

 • Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu, w każdym czasie, w całości lub części.
 • Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem http://platnosci-online.pl
 • O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Partnera przesyłając mu informację pocztą elektroniczną wysłaną na adres Partnera podany w danych Partnera w Panelu Administracyjnym.
 • W przypadku zmiany Regulaminu Partner ma prawo rezygnacji z Usług w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną. Jeśli Partner nie zrezygnuje z Usług we wskazanym terminie, obowiązują go postanowienia nowej wersji Regulaminu.
  § 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin w obecnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 23. kwietnia 2014r.
 • Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonywanych Usług będą rozwiązywane w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku osiągnięcia ugody w postępowaniu polubownym spór będzie rozstrzygany przez Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy właściwy dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego (art. 46 kpc ).
 • Usługodawca zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie http://platnosci-online.pl/regulamin_uslug.html i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

Na skróty

Płatności Online sp. z o.o.